ສະຖານທີ່

Franklin Road Baptist Church

ວັນອາທິດ

10:00 a.m. | ການສຶກສາພະຄໍາພີ

11:00 a.m. | ນະມັສການ